•توسعه و گسترش ظرفيت كسب و كار موسسه
•بهبود وارتقاي كيفيت خدمات موسسه
•توسعه و يكپارچه سازي نظامهاي مديريتي و آموزشي موسسه
•توسعه، نهادينه سازي فرهنگ پژوهش محوري و خلق دانش در موسسه
•اكتساب،‌ بومي سازي و ارتقاي دانش الكترونيكي
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491